Blog

Systemy detekcji gazu

by in Aktualności 23 czerwca 2020

Elektroniczne systemy detekcji gazów wybuchowych sygnalizują pojawienie się niebezpiecznych stężeń gazów, a ponadto mogą włączać różne urządzenia wykonawcze ograniczające lub niwelujące zagrożenie wybuchem. W naszym kraju istnieje kilkadziesiąt aktów prawnych regulujących stosowanie urządzeń do wykrywania i pomiaru stężeń gazów toksycznych i wybuchowych.

Jedno z ważniejszych to Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w którym czytamy, że w pomieszczeniach, w których łączna nominalna moc cieplna zainstalowanych urządzeń gazowych przekracza 60 kW, należy stosować urządzenia sygnalizacyjno – odcinające dopływ gazu.

Natomiast w myśl Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych, urządzenie zabezpieczające przed wybuchem należy traktować jako urządzenie przeciwpożarowe.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa systemy detekcji gazów wybuchowych i toksycznych, powinny być instalowane w miejscach gdzie może dojść do uwolnienia takich substancji, aby możliwe było ich jak najszybsze wykrycie.

Przeglądy i konserwacja detektorów gazu są niezbędne do niezawodnego działania systemu detekcji, powinny być przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

Celem serwisu jest zapewnianie bezpieczeństwa poprzez świadczenie usług związanych z obsługą eksploatacyjną systemów detekcji gazów i kalibracją detektorów gazu, powinien obejmować:

  • sprawdzenie – podanie gazu o stężeniu kontrolnym, w celu sprawdzenia poprawności reakcji czujnika.
  • kalibrację – podanie gazu o stężeniu kalibracyjnym oraz czystego powietrza, w celu skorygowania charakterystyki przetwarzania.
  • przeglądy techniczne – ogólna ocena stanu technicznego czujnika, systemu detekcji gazu.
  • konserwacje – czynności mające na celu zachowanie lub przywrócenie stanu technicznego umożliwiającego dalszą eksploatację systemu.
  • naprawy – usuwanie usterek zarówno gwarancyjnych jak i pogwarancyjnych.
  • odbiory zerowe – sprawdzenie czujników oraz poprawności działania całego systemu, sugestie co do terminu pierwszego przeglądu sondażowego.
  • montaż – kompleksowy montaż nowych systemów detekcji gazu.
  • porady techniczne – sugestie techniczne, doradztwo w zakresie decyzji o podjęciu naprawy lub migracji do nowej technologii.

Leave a Reply